«شکر دارم که اگر خدمت بانکی کردم … خدمت من همه در بانک کشاورزی بود»

شعر از استاد شهریار – محل تبلیغ: تهران، زیر پل گیشا، بانک کشاورزی