گر یک نفست ز زندگانی گذرد … مگذار که جز به شادمانی گذرد

هشدار که سرمایه سودای جهان …. عمرست چنان کش گذرانی گذرد

———–

پ.ن.۱: از رباعیات خیام

پ.ن.۲: باشد تا الگوی ما قرار گیرد برای ادامه زندگی