بایگانی برچسب: برتراند راسل

عصر ما

«… عصر ما،‌ عصری است که هر روز بیش از پیش، قدرت را به جای آرمانهای قدیم می نشاند و این امر در مورد علوم نیز مانند هر جای دیگری روی می دهد. در لحظه ای که علم در تعقیب قدرت به پیروزی می رسد، در تعقیب حقیقت، به وسیله ی شکی که آفریده ی چیره دستی مردان علم است، کشته می شود. انکار نشاید کرد که این یک مصیبت است، لیکن نمی توان پذیرفت که قبول خرافات به جای شک، به ترتیبی که برخی از پیشتازان علم توصیه می کنند، پیشرفت محسوب می شود. شاید شکست موجود، دل آزار و عقیم باشد، اما هر چه هست شرافتمندانه و حاصل کاوش حقیقت است. شاید این مرحله گذرا باشد اما بازگشت به باورهای باطل شده ی عصری احمقانه تر، گریز واقعی را ممکن نمی سازد.»

——————————————————————

جهان بینی علمی – برتراند راسل – ترجمه ی حسن منصور – نشر آگه