بایگانی برچسب: s

تشخیص دندانپزشک

پنجشنبه رفتم پیش دندانپزشک عمومی برای معاینه ی دندون هام! گفت دو تا از دندون های آسیای پایینت پوسیده شده، باید پر بشه! امروز رفتم پیش متخصص دندانپزشکی، گفت یه دندون آسیای بالات یه مقدار پوسیده ست، باید پر بشه! گفتم دندونای پایین چی؟ گفت یه مقدار طوقش (؟!) اومده پایین، اونم در اثر بد مسواک زدن، ولی پوسیده نیست! جنس دندونات خیلی خوبه!

به قولی، مملکته داریم؟

بعداً نوشت: دندانپزشک عمومی یاد شده، دندون یه خانمی رو می خواسته پر کنه، اون قدر تراشیده بود که داشته می زده به عصب طرف! زنه شب رفته بوده خونه، از درد خوابش نبرده بود، اومده بود پیش همون یارو، که ببینه چیکار باید بکنه! می گفت این درست که نمی کنه دندونو، خراب می کنه فقط!