داشتم Top Friendsهامو تو فیس بوک انتخاب و مرتب می کردم، دیدم تعداد دوست هایی که به معنای واقعی دوست انتخابشون می کنم، به تعداد انگشتهای دست هم نمی رسه!